Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Urząd Gminy Koneck

Rozwój aktywnych form pomocy skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działania na rzecz poprawy ich integracji ze środowiskiem

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konecku realizuje projekt pt.,,Rozwój aktywnych form pomocy skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działania na rzecz poprawy ich integracji ze środowiskiem, nr RPKP.09.02.01-04-0023/17, złożony w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-136/17 Oś Priorytet 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

Cel: Zwiększenie potencjału społeczno-zawodowego 40 os. korzystających z pomocy w tym: 15 os. z niepełnosprawnością i 16 os.III fil pom. oraz ich rodzin, zagrożonych wykluczeniem społecznym zam. na terenie woj. kujawsko-pom, pow. aleksandrowskim, gminy Koneck. poprzez zastosowanie aktywnych form w okresie od 1.07. 2018 r. do 30.11. 2019 r. W ramach projekt. usługi aktywnej integracyjnej będą miały charakter wsparcia indywidualnego. adresowane dla os., rodzin, oraz do określ. środowiska. Uczestnicy otrzymają wsparci. prowadzące do kompleksowej aktywizacji społecznozawodowej poprzez zastosowanie 4 instrumentów aktywnej integracji, wsparcia dla otoczenia oraz działania środowiskowe. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy realizowane będą w oparciu o Prog. Aktyw. Lokal. (PAL).Proces wsparcia os, rodzi i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczenia społecznego odbywać się będzie w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdej os, rodzi , środowi. z uwzględnieniem diagnozy społecznej, problemu, zasób, potencja, predyspozycji i potrzeb.

Wskaźnik: Rezultat: Grupa doc.40 os. liczba os. zagrożonych ubóstw. lub wyklucz. społe, które uzyskały kwalifi. po opuszczeniu programu 11 os.(6K/5M), liczba os. zagroż. ubóst. lub wyklucz. społe. poszukują. pracy po opuszczeniu programu 23 os (15K/8M), liczba os. zagroż. ubóst. lub wyklucz. społe. pracujących po opuszczeniu programu(łącznie z pracą na własny rach) 10 os. (7K/3M). Produkt: Liczba os. zagr. ubóstw. lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie 40 os.(25/15M), liczba os. niepełnospraw. objętych wsparciem w programie 15 os(7K/8M). Zadania: 1 Aktywna integracja o charakterze społecznym i zdrowotnym; 2 Aktywna integracja o charakterze zawodowym.

Całkowita wartość projektu wynosi 213 182,50 zł w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 181 205,12 zł co stanowi 85% wartości projektu.

Wysokość wkładu własnego Gminy Koneck w realizację projektu wynosi 31 977,38 zł w podziale na 2018 r. w kwocie 15 988,69 zł i 2019 r. w kwocie 15 988,69 zł.

 

Szukaj dokumentów:

Tytuł dokumentu:

Znak:

Osoba wytwarzająca:

Wytworzony:

Aktualne:

Wydział:

Rok / miesiąc / dzień:

Widok według daty posiedzeń organów jest:
. . . Tytuł Znak Osoba wytwarzająca informację Data wytworzenia Aktualny / Nieaktualny Wydzial Y M D D Opis
Ładowanie danych z serwera
Tytuł Znak Osoba . wybierz wybierz brak brak brak brak brak